Επιστημονικές μελέτες

Επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τις ΗΠΑ καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: η φωνημική προσέγγιση της πρώτης ανάγνωσης ενισχύει την αναγνωστική ικανότητα του μαθητή . Ετσι ο μαθητής μαθαίνει να διαβάζει πιο γρήγορα και με καλύτερη προφορά και οδηγεί σε μεγαλύτερη εμπέδωση της αγγλικής γλώσσας.
“Τα αποτελέσματα δείχνουν έντονη και σημαντική βελτίωση στην αναγνωστική ικανότητα”.

Πηγή: British Journal of Educational Psychology 1999. “Early phoneme awareness improves reading and spelling in second language learners”, Morag Stuart.

“Η φωνητική πρώτη προσέγγιση όπου τα παιδιά διδάσκονται ότι οι ήχοι των γραμμάτων μπορούν να αναμειχθούν και να προφέρουν λέξεις, δίνει μια εξαιρετική αρχή στην ανάγνωση”.

Πηγή:“What sort of phonics?”, Dr Rhona S. Johnston & Joyce Watson, School of Psychology University of St Andrew, Fife, Scotland.

“Στατιστική ανάλυση πριν και μετά τα τεστ δείχνει ότι σε μόλις 9 εβδομάδες τα παιδιά του νηπιαγωγείου μπορούν να έχουν φωνολογικές δεξιότητες”.

Πηγή: Yvette Hus, English Montreal School Board, Montreal, Quebec, Canada.

“Οι ενδείξεις υποστηρίζουν τα οφέλη της αρχικής έκθεσης στον φωνολογικό κώδικα που προηγείται της λεξικολογικής πρόσβασης”.

Πηγή: “Phonological coding during reading”, Mallorie Leinenger, The National Center for Biotechnology, USA.

«Furthermore, it is generally accepted that is harder to learn to read and write in English because the relationship between sounds and letters is more complex than in many other alphabetic languages. It is therefore crucial to teach phonic work systematically, regularly and explicitly.»

Source : Independent review of the teaching of early reading Final Report, Jim Rose, March 2006

In short, learning to read progresses to reading, effortlessly, to learn.

Source : Independent review of the teaching of early readingFinal Report, Jim Rose, March 2006

Learning is a social and a socialising activity in which many important aspects of communication, language and literacy develop apace.